مشخصات فنیSIG 550 :


کالیبر:۵۶/۵ میلی متر

طول کلی: ۹۹۸ میلی متر
ارتفاع کلی: ۲۱۰ میلیمتر
طول با قنداق جمع شده : ۷۷۲ میلی متر
طول لوله: ۵۲۸ میلی متر
طول خان: ۱۷۸ میلی متر
تعداد شیار: ۶
پایه سایت: ۵۴۰ میلی متر
وزن جنگ افزار: ۱/۴ کیلو گرم
گنجایش خشاب: ۳۰.۲۰.۱۰.۵
وزن رزمی با ۱۲۰ گلوله: ۶ کیلو گرم
وزن لازم برای کشیدن ماشه: ۳۵ نیتون
انرژی در دهانه تفنگ: ۱۷۰۰ ژول
نرخ چر خش: ۷۰۰ گلوله در دقیقه
نوع عمل والگوی کار گلنگدن: فشار گاز و چر خشی

مشخصات فنیSIG 551 SWAT

کالیبر: ۵۶/۵ میلیمتر
طول کلی: ۸۳۳/۹۲۴ میلیمتر
ارتفاع کلی: ۲۱۰ میلیمتر
طول با قنداق جمع شده: ۳۶۳/۲۵۴ میلیمتر
طوللوله: ۱۷۸ میلیمتر ـ۲۵۴ میلیمتر
تعداد شیار: ۶
پایهسایت: ۴۶۶ میلیمتر
وزن جنگ افزار: ۴/۳ ـ۶/۳ کیلو گرم
گنجایش خشاب: ۳۰.۲۰.۱۰.۵
وزن رزمی با ۱۲۰ گلوله: ۶/۵ـ ۴/۵ کیلو گرم
وزن لازم برای کشیدن ماشه: ۳۵ نیتون
انرژی در دهانه تفنگ: ۱۴۶۰ـ ۱۶۰۰ ژول
نرخ چرخش : حدود ۷۰۰گلوله بر دقیقه


نوع عمل والگوی کار گلنگدن: فشار گازو چرخش از این تفنگ در عملیات تاکتیکی گروهای SWATمورد استفاده قرار میگیرد.


این نمونه برای تمامی نیروهای نظامی وبویژه درگیری دریایی و مامو ریتهای اعمال قانون بسیار مناسب است.این سلاح دارای یک نمونه اصلی ویک نمونه دارای لوله بلند میباشد.نمونه لوله بلندبرای شلیک نارنجک طراحی شده است.و امکان نصب سرنیزه بر روی ان نیز وجود دارد.