این سلاح ، یكی از بهترین سلاح های ساچمه زنی حال حاضر می باشد. این سلاح از فشار گاز باروت و اینرسی آلات متحرك برای فشنگ گذاری استفاده می كند. این سیستم بسیار قابل اعتماد می باشد و در دهه 80 میلادی توسط كارخانه Benelli ابداع شده است. این سیستم از گلنگدن چرخشی بهره می گیرد كه دارای 2 زبانه است و در بدنه سلاح چفت می شود. گلنگدن ، درون حمال گلنگدن قرار گرفته و توسط یك پین در جای خود محكم می شود. فنر اینرسی ، بین گلنگدن و پیشانی جنگی قرار دارد. ولی فنر ارتجاع ، درون قنداق جاسازی شده و درواقع نیروی جلوبرنده را به گلنگدن وارد می كند. وقتی سلاح پر است ، زبانه های گلنگدن به بدنه سلاح چفت شده و لوله سلاح را به گلنگدن قفل می كنند. فنر اینرسی كه هم به پیشانی جنگی و هم به بدنه گلنگدن فشار وارد می كند ، پیشانی جنگی را در راستای بدنه گلنگدن (به سمت جلو) نگه می دارد.وقتی سلاح شلیك می شود به سمت عقب لگد می زند. در این حالت به خاطر اینرسی ، بدنه گلنگدن در برابر حركت اولیه مقاومت می كند. بنابراین سر گلنگدن كه به لوله چفت شده است به عقب هل داده شده و باعث ارتجاع فنر اینرسی می شود. در این زمان گلنگدن چرخیده و از حالت قفل آزاد می شود. اكنون فشار لوله ، سر گلنگدن را به عقب هل می دهد و این كار باعث فشردن بدنه گلنگدن به فنر ارتجاع می شود. با برگشتن اجزاء گلنگدن به جای خود ، فشار فنر اینرسی باعث هل دادن بدنه گلنگدن به عقب و چرخش و قفل مجدد سر گلنگدن به لوله می شود. این سیستم اگرچه كمی پیچیده است ، ولی دارای قطعات متحرك كمتری می باشد كه این باعث بالا رفتن ضریب اطمینان به سلاح می شود. بدنه سلاح از آلیاژ آلومینیوم و قنداق آن از جنس پلاستیك ساخته شده است.