این گروه از دید قانون غیرمجاز هستند – البته برای اشخاص و برای موسسات حراستی و نیروهای نظامی تحت قوانین دیگری قرار می گیرند که از حوصله این وبلاگ بیرون است. بطور کلی، یک سلاح غیرمجاز خواهد بود اگر جزو گروههای زیر باشد:

- تمام خودکار (امکان شلیک رگبار داشته باشد).

- سلاح های کمری با طول لوله کوتاهتر از 105 میلیمتر. نیز سلاح های کمری کالیبر 25 و 32 بجز نمونه های مسابقاتی که مورد تایید باشند.

- تفنگ های ساچمه زنی و گلوله زنی ایکه دستکاری شده باشند بنحوی که لوله آنها از 475 میلیمتر (تقریبا 18 اینچ) کوتاه تر شده باشد یا کل اسلحه طولش از 660 میلیمتر (تقریبا 26 اینچ) کوتاه تر شده باشد. (بعنوان مثال حتما در فیم های سینمایی تفنگ های ساچمه زنی لوله بریده با دسته کوتاه شده را که تبهکاران بکار می برند دیده اید.)

- هر سلاحی که توسط مراجع انتظامی و قضایی بطور اختصاصی در این گروه قرار گرفته باشد. برای دیدن لیست طولانی و مشروح این گروه می توانید اینجا کلیک کنید.

بنظر می رسد توان شلیک مسلسل و نیز کوچک بودن سلاح به حدی که آن را برای تبهکاری مناسب کند آنرا در دسته های محدود و یا غیرمجاز قرار می دهد و این محدودیت ها ارتباطی به قدرت آتش، برد سلاح و ضرب گلوله ندارد. در اینجا چند نمونه از سلاح های غیرمجاز را مشاهده می کنید


سلاح های غیرمجاز
سلاح های غیرمجاز
سلاح های غیرمجاز
تفنگ های ساچمه زنی
سلاح های غیرمجاز
سلاح های غیرمجاز
سلاح های غیرمجاز