سلاح های نیمه خودکار
Semi-automatic rifles and Carbines

که غالبا نمونه های نیمه خودکار شده سلاح های تمام خودکار جنگی هستند و علاقه مندان خودشان را دارند. طبق مقررات این سلاح ها نباید در هیچ زمانی بیش از 5 فشنگ در خشاب خود داشته باشند. این یعنی یا باید از خشاب مخصوص پنج تیر استفاده کنند یا اینکه خشاب بظاهر معمولی آنها طوری درست شده باشد که نتواند بیش از پنج فشنگ را در خود جا دهد. البته از بابت تعداد خشاب های قابل حمل محدودتی وجود ندارد.

چند نمونه از این گروه را در اینجا مشاهده می کنید.

سلاح های نیمه خودکار
سلاح های نیمه خودکار
سلاح های نیمه خودکار