استاژ بین المللی دفاع شخصی


زیر نظر

سازمان جهانی دفاع شخصی و فدراسیون ورزشهای رزمی

برگزارکننده:

سبک کیوشو سلف دیفنس (W.O.S.D)8 و 9 مهرماه 89


تهران سالن کبکانیان

مدرس: دکتر ولید قصاص
 نایب رییس سازمان جهانی دفاع شخصی


استایل آموزشی: دفاع شخصی و قوت الرمی


همراه با ارائه مدرک جهانی از طرف سازمان جهانی دفاع شخصی

برای ثبت نام واطلاعات بیشتر با شماره تلفن 53 53 399-0937
با آقای کریمی تماس حاصل فرمایید.