مبانی علوم زیستی

شامل:

·         فیزیولوژی ورزشی

·         طب ورزشی

·         تغذیه ورزشی

·         علم ترمین

·         بیومکانیک ورزشی


مبانی علوم انسانی

شامل:

·         مدیریت ورزشی

·         روانشناسی ورزشی

·         جامعه شناسی ورزشی

·         رفتار حرکتی


مبانی فن آوری ورزشی

شامل:

·         طراحی و ساخت وسایل ورزشی

·         جایگاه IT در علوم ورزشی

·         مهندسی پزشکی در ورزشی


فهرست عناوین مرتبط


·         آموزش در ورزش

·         علوم تغذیه در ورزش

·         مقالات علمی ورزشی

·         فیزیولوژی ورزشی

·         دوپینگ

·         بدنسازی

·         تغذیه و تندرستی

·         آسیب های ورزشی

·         مربیگری

·         بهداشت ورزشی

·         قانون در ورزش

·         مدیریت ورزشی

·         سیاست در ورزش

·         علم ورزش

·         مشاور ورزشی

·         تجارت در ورزش

·         تبلیغات در ورزش

·         نکات مفید برای ورزشکاران

·         نقش علم در ورزش