اخلاق حرفه ای نه تنها در هنرهای رزمی بلکه برای دستیابی به موفقیت در هر رشته ای لازم است. مربی مذکور باید چهار چوب حرفه ای در اخلاق و منش مربیگری را رعایت کند.

اخلاق مختص به افراد است و در منحصر به فرد بودن آن شکی نیست ولی برای اطمینان از نتیجه حاصله باید تا حدی که با اعتقادات شما تداخل نداشته باشد ، به این فاکتورهای حرفه ای اخلاق تن در دهید.

این فاکتورها که بنا به اعتقادات مردم و ملل مختلف متفاوت است ، بسیار وسیع است. بنا به شرایط تنها به تعدادی از آنها می پردازیم که با دین مبین اسلام منافات نداشته باشد و همچنین از اهمیت برخوردار باشند.

فاکتورهای اخلاق حرفه ای از این قرار هستند:

1.     اعتقاد به کار (مربی باید طوری تمرین کند که اعتقاد واقعی به هدف و کار محوله در اعمال ، افکار و گفتارش هویدا باشد)

2.     ایمان به نتیجه ( مربی موفق کسی است که در ابتدا خویش و استعداد های خویش را بشناسد سپس با مطالعه و استفاده از تجربیات خود و دیگران کار محوله را آغاز کند سپس به گرفتن نتیجه ایمان و باور داشته باشد)

3.     اعتماد به ورزشکاران ( یکی از مهمترین فاکتورهای اخلاق حرفه است به این معنا که مربی مذکور با ایمان قلبی کامل و اعتقاد به نتیجه ، هنرجویان خود را انتخاب کند سپس به آنها اعتماد کند و زمان بدهد تا خود را ثابت کنند)

4.     احترام به دیگران (هیچ مربی در هر سطحی نباید به خود اجازه دهد که دیگران را یا عقایدشان را مورد تمسخر قرار داده و به دیگران بی احترامی کند. این عمل زشت عقده های نهفته گذشته او را آشکار می کند)

5.     استفاده از تجربیات دیگران (شهامت داشته باشید و بدون خجالت از تجربیات دیگران استفاده کنید. به قول بزرگی ؛ تجربه کلید موفقیت است و بهای آن سنگین پس چه بهتر که از تجربیات دیگران استفاده کنید)

6.     پذیرفتن نتیجه (برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید در زمان های مشخصی نتیجه حاصله را با برنامه خود چک کنید تا ببینید که تا چه حدی به اهداف خود جامه عمل پوشانده اید. نتیجه هر چه است ، نتیجه تلاش شما بوده است )

7.     پذیرفتن اشتباهات (قدم بعدی این است که در صورت مواجه با شکست یا مشکل اشتباهات خویش را بپذیرید. تا اشتباهات خود را نپذیرید نمی توانید آنها را برطرف کنید)

8.     تلاش برای اصلاح اشتباهات (بعد از پذیرفتن اشتباهات باید با برنامه ای منسجم به برطرف ساختن آن همت کنید. اصلاح اشتباهات یعنی اینکه تا موفقیت راهی نمانده است)

9.     شنیدن نظرات (نظرات دیگران هر چقدر به نظر شما بی اهمیت باشد اما در آن حرفی نهفته است که حاصل نگاهی متفاوت است. برای کسب نتیجه بهتر از نظرات دیگران استفاده کنید)