نمونه هایی از علائم قضاوت در فوتبال
داور که به عنوان قاضی بی طرف بازی به حساب می رود از مهمترین و تاثیر گذارترین افراد در یک رقابت فوتبال است.

اما اینکه او چه مقدار بر بازی اقتدار دارد و چه وظایفی به دوش اوست، این چنین فیفا تعریف می کند:

اقتدار داور
هر مسابقه بوسیله یك داور اداره می شود. او براى اجراى قوانین، نسبت به مسابقه اى كه تعیین شده، اقتدار كامل دارد.

قدرت و وظایف داور:
- اجراى قوانین بازى
- كنترل بازى با همكارى كمك داوران و همچنین در مواردى كه با داور چهارم قابل اجرا باشد.
- از شرایط قانونى بودن توپ (منطبق با قانون 2 - توپ بازی) مطمین باشد.
- از وسایل بازیكنان كه باید با قانون 4 - وسایل بازیکنان منطبق باشد، اطمینان یابد.
- عمل كردن به عنوان وقت نگهدار و یادداشت كردن نتیجه بازى.
- داور با صلاحدید خود می تواند، براى هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، بحالت تعلیق یا ختم كند.
- توقف، تعلیق یا ختم بازى به دلیل هر نوع اشكالى كه در خارج از زمین بازى اتفاق مى افتد.
- اگر بازیكنى به شدت آسیب ببیند، بازى را متوقف كرده و از خارج شدن او از زمین بازى اطمینان حاصل كند.
- اگر به عقیده داور، آسیب دیدگى بازیكن جزیى باشد، بازى را باید ادامه داده تا توپ از بازى خارج شود.
- از خروج بازیكنى كه از زخمش خون جارى است مطمین شود و بازیكن تنها موقعى می تواند با علامت داور به بازى برگردد كه خونریزى او بند آمده باشد.
- هنگامى كه تیمى كه برروى آن خطایى صورت گرفته، از فرصت موجود سود برد، اجازه دهد كه بازى ادامه پیدا كند و چنانچه فرصت مورد انتظار در آن لحظه رخ ندهد و آوانتاژ (advantage) داده شده در همان وقت فایده اى نبخشد، داور باید خطاى اصلى را جریمه كند.
- اگر بازیكن در یك لحظه بیشتر از یك خطا انجام داد، داور باید او را براى خطاى شدیدتر تنبیه كند.
- تنبیه انضباطى علیه بازیكنانى كه براى خطاى قابل اخطار یا اخراج مقصر هستند.
- هیچ لزومى ندارد كه داور فورا" به این عمل اقدام كند، او می تواند وقتى كه توپ از بازى خارج شد به این كار مبادرت ورزد.
- داور می تواند مسیولین رسمى تیم را كه رفتار غیر مسیولانه اى دارند با تشخیص و صلاحدید خود از زمین بازى و اطراف آن بخارج هدایت نماید.
- عمل كردن به نظر كمك داورارن روى حوادثى كه خود آنها را ندیده است.
- مطمین شود كه شخصى بدون اجازه وارد زمین بازى نشود.
- آغاز مجدد بازى بعد از هر توقف.
- تهیه گزارش مقتضى و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباتى بازیكنانى یا مسیولان تیم و حوادث دیگر كه قبل، در جریان و بعد از مسابقه اتفاق مى افتد.

تصمیمات داور
تصمیمات داور در حقیقت در ارتباط با بازى، نهایى است.
داور تنها موقعى مى تواند تصمیم خود را روى حوادث تغییر دهد كه این تصمیم به نظر او و كمك داور، نادرست بوده و بازى هنوز مجددا آغاز نشده باشد.

تصمیمات برد بین المللى

- تصمیم 1
یك داور (یا هر جا كه مربوط به كمك داور یا داور چهارم باشد) براى موارد زیر مسیول نخواهد بود: هرگونه جراحت و آسیب دیدگى بازیكن، مسیولان رسمى یا تماشاگر.
هر گونه خسارت وارده به هر نوع اموال.
هرگونه ضرر و زیان وارد به فرد، باشگاه، شركت، فدراسیون، انجمن یا هیت هاى مشابه كه ممكن است بر اثر تصمیم داور كه براساس قوانین بازى یا روشهاى معمول لازم براى نگه داشتن بازى و كنترل مسابقه اتخاذ می كند بوجود آید.
از قبیل تصمیمات زیر:

- تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه برگزارى مسابقه با توجه به شرایط زمین بازى، اطراف آن یا هوا. - تصمیم در مورد نا تمام گذاشتن مسابقه، به دلیل شرایط جوى.
- تصمیم در رابطه با شرایط لوازم یا تجهیزات مورد استفاده در طول یك مسابقه، از جمله تیرهاى عمودى و افقى پرچم و توپ.
- تصمیم در مورد فطع یا عدم قطع مسابقه بر اثر دخالت تماشاگر یا هر مسیله اى كه در جایگاه تماشاگر بوجود آید.
- تصمیم در مورد توقف یا عدم توقف بازى، براى دادن اجازه انتقال و مداوا به بازیكنان مجروح از زمین بازى.
- تصمیم در مورد پافشارى در درخواست انتقال بازیكن مجروح از زمین بازى به خارج جهت مداوا. - تصمیم در مورد اجازه یا عدم اجازه به بازیكن براى پوشیدن لباس یا وسایل دیگر.
- تصمیم (تا آنجاییكه جزو مسیولیتهایش است) در مورد اجازه به هر فرد (از جمله مسیولان تیمها یا ورزشگاه، ماموران انتظامى، عكاسان و سایر نمایندگان رسانه ها) جهت حضور در مجاورت زمین بازى.
- هرگونه تصمیم دیگرى كه ممكن است داور بر طبق قوانین بازى یا مطابق با وظایفش، براساس مقررات فیفا، كنفدراسیون، فدراسیون یا اتحادیه هاى ملى یا مقررات لیگ كه مسابقه تحت آن ضوابط برگزار می شود، اتخاذ كند.

- تصمیم 2
در تورنمنتها یا مسابقاتى كه داور چهارم تعیین می شود، نقض داور و وظایف او طبق دستورالعملهاى مصوبه برد بین المللى فوتبال خواهد.

- تصمیم 3
حوادثى كه با بازى ارتباط دارند، شامل بثمر رسیدن یا عدم بثمر رسیدن گل و نتیجه مسابقه، باید در گزارش ثبت شوند.