علامت دهی کمک داور برحسب فاصله او تا محل خطا
پس از تعریف داور، فیفا در قانونی بعدی خود، یعنی قانون شماره شش ، کمک داور را تعریف می کند.

کمک داوران که به داور اصلی کمک می کنند تا قضاوت را بهتر انجام دهد، و دارای وظایفی مشخص هستند. آنها می بایست در چهارچوب وظایف و همکاری های تعریف شده خود در تصمیم گیری به داور اصلی میدان همیاری رسانند:

وظایف
دو كمك داور تعیین می شوند كه وظایف آنها تابع تصمیمات داور است. آنها باید موارد زیر را نشان دهند:

- وقتى كه تمام توپ از زمین بازى خارج می شود.
- كدام طرف حق زدن ضربه كرنر، ضربه دروازه و یا پرتاب توپ اوت را دارد.
- موقعى كه بازیكنى را می توان به دلیل قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه كرد.
- موقعى كه تعویض درخواست می شود.
- موقعى كه رفتارى ناشایست یا حوادث دیگرى در خارج از دید داور، روى دهد.
- موقعى كه خطا اتفاق افتد و كمك داوران نسبت به داور نزدیكتر به صحنه باشند (شامل موقعیتهاى خاص، خطاهایى كه در داخل محوطه جریمه اتفاق افتاده است).
- هرگاه در ضربات پنالتى، دروازه بان قبل از زدن ضربه به طرف جلو حركت كند و توپ از خط عبور كند.

همكارى
كمك داوران همچنین در كنترل مسابقه بر طبق قوانین بازى به داور كمك می كنند. بخصوص آنها می توانند براى رعایت فاصله 9.15 متر و براى كنترل بازى و كمك به داور، وارد زمین مسابقه شوند.

در صورت دخالت ناروا و غیر ضرورى یا برخورد نامناسب، داور، كمك داور را بركنار و گزارش مقتضى ارسال خواهد كرد.