برد امتیاز و وقت بازی
مدت بازى
مدت بازى شامل دو وقت مساوى چهل و پنج دقیقه اى می باشد، مگر اینكه طور دیگر بین داور و دو تیم موافقت به عمل آید.

هر نوع توافق در مورد تغییر زمان بازى (براى مثال كم كردن زمان هر نیمه به 40 دقیقه به دلیل كمى نور) باید قبل از آغاز بازى و با رعایت مقررات رقابتها، مشخص می شود.

مدت بین دو نیمه
بازیكنان مستحق استفاده از مدت استراحت بین دو نیمه می باشند.
زمان استراخت بین دو نیمه نباید بیشتر از 15 دقیقه باشد.
مقررات رقابتها، باید مدت استراحت بین دو نیمه را مشخص كند.
زمان استراحت بین دو نیمه، تنها با مواقفت داور می تواند تغییر كند.
افزودن اوقات تلف شده
این افزایش شامل تمام زمانهاى تلف شده و به خاطر موارد زیر صورت می گیرد:
- تعویضها
- تشخیص بازیكنان آسیب دیده
- انتقال بازیكنان آسیب دیده از زمین بازى به خارج، براى مداوا
- وقتهاى تلف شده
- هر دلیل دیگر
افزودن اوقات تلف شده به صلاحدید داور است.

ضربه پنالتى
اگر یك ضربه پنالتى در پایان هر نیمه یا پایان وقت اضافى اتفاق بى افتد، اجازه داده می شود تا ضربه زده شود و بعد صوت پایان بازی زده می شود.

وقت اضافى
مقررات مسابقات می تواند بر طبق شرایط مندرج در قانون 8، دو وقت مساوى براى مسابقه منظور کند.

تعطیل شدن مسابقه
اگر مسابقه تعطیل شود، مجددا" برگزار خواهد شد، مگر اینكه مقررات مسابقه طورى دیگر تصویب كند.