نحوه زدن سوت پایان وقت
مقدمات
بازی با قرعه كشى بوسیله سكه مشخص می شود، تیمى كه برنده قرعه است تصمیم می گیرد كه به كدام دروازه در نیمه اول حمله كند (در واقع كدام طرف زمین بازى كند). تیم دیگر ضربه آغاز مسابقه را خواهد زد. تیم برنده قرعه، ضربه آغاز مسابقه را در نیمه دوم خواهد زد. در نیمه دوم مسابقه، تیمها زمینها را تعویض كرده و به دروازه مقابل حمله می كنند.

ضربه شروع
ضربه شروع روشى براى شروع یا شروع مجدد بازى محسوب می شود:

- در آغاز مسابقه.
- بعد از به ثمر رسیدن هر گل.
- در شروع نیمه دوم مسابقه.
- در شروع هر نیمه وقت اضافه (در صورت داشتن وقت اضافى).
از ضربه مستقیم آزاد بازى گل محسوب می شود.

چگونگى شروع مسابقه
- تمام بازیكنان در نیمه زمین متعلق به خود قرار می گیرند.
- بازیكنان دسته مقابل شروع كننده باید حداقل 9.15 متر از توپ فاصله گرفته تا توپ در بازى قرار گیرد.
- توپ ثابت روى نقطه مركزى قرار می گیرد.
- داور علامت می دهد.
- وقتى كه به توپ ضربه زده شد و به طرف جلو حركت كرد، توپ در بازى خواهد بود.
- زننده ضربه نمی تواند براى بار دوم با توپ بازى كند تا توپ بوسیله بازیكن دیگرى لمس شود.
بعد از به ثمر رسیدن گل بوسیله یك تیم، ضربه شروع به وسیله تیم دیگر اجرا می شود.

تخلفات / تنبیهات
اگر زننده ضربه، قبل از اینكه توپ بوسیله بازیكن دیگرى لمس شود، براى بار دوم با توپ بازى كند:
- یك ضربه آزاد غیر مستقیم براى تیم مقابل و از جایى كه نقض مقررات صورت گرفته است، زده می شود.
براى هرگونه نقض مقررات دیگر ضربه شروع:
- ضربه شروع تكرار خواهد شد.

رها كردن توپ
رها كردن توپ، روشى براى آغاز مجدد بازى بعد از هر وقفه موقتى میباشد و آن زمانى انجام میشود كه توپ در بازى باشد و بازى براى هر دلیلى كه در قانون پیش بینى نشده قطع شود.

تخلفات / تنبیهات - رها كردن مجدد توپ
- اگر قبل از اینكه توپ به زمین برخورد كند بوسیله بازیكنى لمس شود.
- اگر توپ بعد از برخورد با زمین و بدون تماس با بازیكنان، بخارج از زمین بازى برود.

مقررات ویژه
یك ضربه آزاد كه به نفع دسته مدافع و در داخل محوطه دروازه خود اعلام می شود، از هر قسمت داخل محوطه دروازه می تواند زده شود.
یك ضربه آزاد غیرمستقیم كه به نفع دسته حمله كننده در داخل محوطه دروازه حریف اعلام می شود، از روى خط محوطه دروازه كه موازى با خط دروازه و در نقطه اى نزدیك به محل خطا، زده می شود.
بعد از اینكه بازى موقتا در داخل محوطه دروازه قطع گردید، بازى با عمل رها كردن توپ از روى خط محوطه دراوزه كه موازى با خط دروازه و نزدیك به محل توقف توپ، مجددا آغاز می شود.