تمرینات کششی و انعطاف پذیزی بدن
طبیعت حیوانات به آنها می گوید که چه کاری را باید انجام دهند. شاید شما هم دیده باشید که اکثر حیوانات در طبیعت، بعد از اینکه از خواب بیدار می شوند، و یا قبل از اینکه قصد انجام حرکت خاصی را دارند، بدن خود را از لحاظ کششی و انعطاف پذیری آماده می کنند.

این حس در انسان ها نیز وجود دارد. ما انسانها می دانیم که بدنمان از لحاظ انعطاف پذیری همیشه باید آماده باشد. بعد از استراحت چند ساعته و یا قبل از انجام کارهایی که از نظر فیزیکی بدن را تحت فشار قرار می دهند، لازم است تا بدن ما قابلیت کشش را تجربه کرده باشد.

اگر بدن ما از نظر کششی و انعطاف پذیری آماده باشد، بسیاری از مرضها، دردهای عضلانی و غضروفی از ما دور خواهند شد. ضمن اینکه شرایط روحی و عصبی انسان نیز بسیار تقویت خواهد شد.

در این سری از مقالات، تمرینات ساده حرکات کششی و انعطافی آموزش داده خواهند شد. انجام این تمرینات روزانه و بطور منظم پیشنهاد می شود:

کشش شانه ها
دستهایتان را با قلاب کردن انگشتان به یکدیگربه پشت بدنتان ببرید - مانند تصویر. پاهایتان را در حالت نیمه خم مثل تصویر قرار دهید. سعی کنید تا جایی که می توانید دستهایتان را رو به بالا برید.

در این حالت 8 تا 10 ثانیه بمانید. حداقل پنج بار این حرکت را تکرار کنید. بین هر تکرار، می توانید چند لحظه ای استراحت کنید.


کشش بازوها
دستهایتان را به بالای سرتان ببرید. با کف انگشتان یک دست، پشت بازو/آرنج دست دیگر را بگیرید و سعی کنید بازو خود را به پشت سرتان طوری بکشید که فشار را در پشت بازو و زیر بغلتان حس کنید.

این تمرین را 8 تا 10 ثانیه انجام دهید، و بعد از هر وقفه دستتان را عوض کنید. انجام این تمرین نیز حداقل پنج مرتبه برای هر دست پیشنهاد می شود.

کشش ماهیچه پشت پا (ساق)
یک قدم بلند بردارید به طوریکه فاصله دو پایتان از هم زیاد باشند. پای جلویی را از زانو خم کنید. پای پشتی را تا جایی که می توانید به عقب ببرید - تا جایی که فشار به عضله را حس کنید. سپس پای جلویی را از زانو بیشتر خم کنید تا پای پشتی شما بیشتر کشیده شود و عضله پشت ساق کشیده شود.

برای اینکه تعادل بدن حفظ گردد، دستهایتان را برروی ران پای جلویی تکیه دهید.

این حرکت را در مدت 8 تا 10 ثانیه انجام دهید - برای هر پا. این تمرین نیز حداقل پنج مرتبه توصیه می گردد.


کشش عضله پشت ران
پای راست خود را به جلو به صورت صاف و کشیده قرار دهید. حالا کف دستهایتان را روی ران پای چپ قرار دهید و بعد بدن خود را رو به جلو به پایین جرکت دهید. توجه کنید که احساس کشیدگی و فشار برعضله پشت ران خود احساس کنید.

این تمرین را 8 تا 10 ثانیه انجام دهید و بعد پاها را عوض کنید. این تمرین نیز حداقل پنج بار (برای هر پا) توصیه می گردد.